Англи хэлний яриа бичиг-3Батлав:                                    Хэлбичгийн Ухааны Тэнхимийн эрхлэгч /Т.Сайнбаяр/

2015-2016 оны хичээлийн жилийн 1 улирал

“Англи хэлний яриа бичгийн дадлага-3” хичээлийн төлөвлөгөө
Кредит: 2                                                              Мэргэжил, анги: МАХ 3                                                      Улирал: I
Боловсруулсан:С.Ролмаа

Нэгж хичээлийн
/бүлэг, сэдэв/-ийн  нэр, хэрэгцээ
Цаг
Хүрэх үр дүн /мэдлэг, чадвар, хэрэглээ/
Хичээл зохион байгуулах арга, хэлбэр
Хэрэглэгдэ- хүүн
Үнэлэх аргачлал /асуулт, даалгавар/
Эх сурвалж, гарын авлага, хэрэглэгдэхүүн
1
Poems about teachers
6
‘’School ‘’ бүлэг сэдвийн хүрээнд багш, сурагч, оюутан, сургуультай холбогдолтой үг хэллэг судлах, яриа бичигт ашиглах мөн  “сургууль” бүлэг сэдвийн хүрээнд эх уншаад ойлгох, ярих
Хичээлийн хэлбэр: Семинар, мэтгэлцээн. Аргууд: Бүтэцчилсэн таниулах арга, хамтын уншлага- хамтын ярилцлага

CD тоглуулагч, проектор, Үзүүлэн таниулах материал, тараах материал , CD, кассет, Power point хичээлүүд

Тухайн сэдвийн хүрээнд шинэ үг хэллэгийг цээжлэх, мэдээлэлд тулгуурлан  баримт боловсруулан бичих, үг хэллэгийг хам сэдвийн хүрээнд ойлгох ,өөрийн үгээр цэгцтэй зөв ярих, материал сонсох явцдаа орхигдсон үг өгүүлбэрийг зөв бөглөж бичиж чадах эсэхийг харгалзан бүлэг сэдэв бүрийг 0-10 оноогоор үнэлнэ. Авсан онооны нийлбэрийг стандарт үнэлгээгээр дүгнэнэ.(0-59 оноо F, 60-69 онооD, 70-79 оноо C, 80-89 оноо B, 90-100 оноo A )


www.everything .com

2
Stories about student hood
4
3
Parents and teachers
4
4
Listen closely your students
4
5
Exam I
2
6
Recourses for English teachers
6
‘’Teachers and teaching’’ бүлэг сэдвийн хүрээнд англи хэлний багш мэргэжлийн онцлог, багш – оюутан багшийн хөгжилтэй холбогдолтой үг хэллэгийг судлах, бичигт хэрэглэх
Хичээлийн хэлбэр: Семинар, мэтгэлцээн. Аргууд: Үнэт зүйлийн тэнхлэг, Түргэн бичвэрийн арга, Бодол санааны өрнөлт

Fair Lady ‘’Cooperative kids’’ article, page 121
7
ESL teachers in other counties
6
8
Atmosphere in English class
4
9
Teacher`s  development
4
10
Student`s development
4
11
Exam II
2
12
Expression. Water
2
‘’How to speak’’ бүлэг сэдвийн хүрээнд өгөгдсөн сэдвүүдтэй холбогдолтой үг хэллэг мэдээллийг цуглуулах хам сэдвийн хүрээнд орчуулж ойлгох, мэтгэлцээнд эдгээр үг хэллэгээ хэрэглэх, зөв боловсон мэтгэлцэж сурах, өгөгдсөн сэдвийн хүрээнд оновчтой цэгцтэй ярьж сурах
Хичээлийн хэлбэр: мэтгэлцээн. Семинар. Аргууд: Чиглүүлэгчтэй уншлага, Текстийг кодолж унших , Үзгээ тавь- Үгээ хэл, Хэсэг нь хэс нэг нь үлд, Эвлүүлгийн арга


Fair Lady ‘’Cooperative kids’’ article, page 178
S.Rolmaa. 2014.
Master English’’
13
Expression.
Wildcat
2
14
Expression. Green
2
15
Expression. Coach potato
2
16
Expression. Baloney
2
17
Heart to heart
2
18
Expression. Nuts and Bolts
2
19
Exam III
2

No comments:

Post a Comment