Англи хэлний үгийн сан-2Батлав:                                    Хэлбичгийн Ухааны Тэнхимийн эрхлэгч /Т.Сайнбаяр/

2015-2016 оны хичээлийн жилийн 1 улирал

“Англи хэлний үгийн сан-2” хичээлийн төлөвлөгөө
Кредит: 2                                                              Мэргэжил, анги: МАХ 2                                                     Улирал: I
Боловсруулсан:С.Ролмаа

Нэгж хичээлийн
/бүлэг, сэдэв/-ийн  нэр, хэрэгцээ
Цаг
Хүрэх үр дүн /мэдлэг, чадвар, хэрэглээ/
Хичээл зохион байгуулах арга, хэлбэр
Хэрэглэгдэ- хүүн
Үнэлэх аргачлал /асуулт, даалгавар/
Эх сурвалж, гарын авлага, хэрэглэгдэхүүн
1
Introduction
2
‘’The world around us’’ бүлэг сэдвийн хүрээнд хүрээлэн буй ертөнц, хүмүүсийн ахуй амьдралын талаар үг хэллэгийг цээжлэн яриа болон бичигт хэрэглэж сурах
Хичээлийн хэлбэр: Семинар, мэтгэлцээн. Аргууд: Үнэт зүйлийн тэнхлэг, Түргэн бичвэрийн арга, Бодол санааны өрнөлт

CD тоглуулагч, проектор, Үзүүлэн таниулах материал, тараах материал , CD, кассет, Power point хичээлүүд

Тухайн сэдвийн хүрээнд шинэ үг хэллэгийг цээжлэх, мэдээлэлд тулгуурлан  баримт боловсруулан бичих, үг хэллэгийг хам сэдвийн хүрээнд ойлгох ,өөрийн үгээр цэгцтэй зөв ярих, материал сонсох явцдаа орхигдсон үг өгүүлбэрийг зөв бөглөж бичиж чадах эсэхийг харгалзан бүлэг сэдэв бүрийг 0-10 оноогоор үнэлнэ. Авсан онооны нийлбэрийг стандарт үнэлгээгээр дүгнэнэ.(0-59 оноо F, 60-69 онооD, 70-79 оноо C, 80-89 оноо B, 90-100 оноo A )


S.Rolmaa. 2014.
Master English’’

Stuart Redman. 1997.English vocabulary in use. (pre-intermediate& intermediate)


www. everything.com

Fair Lady ‘’Cooperative kids’’ article

Rebecca.1990.Language learning strategies.


2
The physical world
2
3
Weather
2
4
Watching movie: ‘’Noah’’
2
5
Rentals at the Oceanside Community
2
6
Progress
exam I
2
7
In the office and in the factory
2
‘’Work’’ бүлэг сэдвийн хүрээнд ажил мэргэжилтэй холбогдолтой үг хэллэгийг судлан яриа болон бичигт хэрэглэж сурах, мэргэжлийн онцлог гүйцэтгэх үүргийн талаар ярьж сурах
Хичээлийн хэлбэр: семинар мэтгэлцээн. Аргууд: Чиглүүлэгчтэй уншлага, Текстийг кодолж унших , Үзгээ тавь- Үгээ хэл, Хэсэг нь хэс нэг нь үлд, Эвлүүлгийн арга


8
Getting older but not sitting around
2
9
The career ladder
2
10
Watching movie : “Blue sky”
2
11
Exam II
2
12
Notices and warnings
2
‘’Varieties of English’’ бүлэг сэдвийн хүрээнд англи хэлний ялгаатай талуудыг судлах,  түгээмэл хэрэглэгддэг үгсийг судлах. American English болон  British English үгсийг яриа болон бичигт зөв хэрэглэж сурах
Хичээлийн хэлбэр: Семинар, мэтгэлцээн. Аргууд: Үнэт зүйлийн тэнхлэг, Түргэн бичвэрийн арга, Бодол санааны өрнөлт

13
Tenants watch building burning
2
14
Vague language
2
15
American English
2
16
Exam III
2

No comments:

Post a Comment