Англи хэлний хэл зүй-3
Батлав:                                    Хэлбичгийн Ухааны Тэнхимийн эрхлэгч /Т.Сайнбаяр/

                                                                                                               2015-2016 оны хичээлийн жилийн 1 улирал
“Англи хэлний хэл зүй -3” хичээлийн төлөвлөгөө
Кредит: 2                                                              Мэргэжил, анги: МАХ 3                                                      
Боловсруулсан:С.Ролмаа

Нэгж хичээлийн
/бүлэг, сэдэв/-ийн  нэр, хэрэгцээ
Цаг
Хүрэх үр дүн /мэдлэг, чадвар, хэрэглээ/
Хичээл зохион байгуулах арга, хэлбэр
Хэрэглэгдэ- хүүн
Үнэлэх аргачлал /асуулт, даалгавар/
Эх сурвалж, гарын авлага, хэрэглэгдэхүүн
1
Introduction
2
‘’National concepts’’ бүлэг сэдвийн хүрээнд хэмжигдэхүүний нэр томьёо, үг хэллэг, тэдгээртэй холбогдолтой хэл зүйн дүрмийг судлах, бутархай тоо хэлж сурах
Хичээлийн хэлбэр: Семинар, мэтгэлцээн. Аргууд: Бүтэцчилсэн таниулах арга, хамтын уншлага- хамтын ярилцлага

CD тоглуулагч, проектор, Үзүүлэн таниулах материал, тараах материал , CD, кассет, Power point хичээлүүд

Тухайн сэдвийн хүрээнд шинэ үг хэллэгийг цээжлэх, мэдээлэлд тулгуурлан  баримт боловсруулан бичих, үг хэллэгийг хам сэдвийн хүрээнд ойлгох ,өөрийн үгээр цэгцтэй зөв ярих, материал сонсох явцдаа орхигдсон үг өгүүлбэрийг зөв бөглөж бичиж чадах эсэхийг харгалзан бүлэг сэдэв бүрийг 0-10 оноогоор үнэлнэ. Авсан онооны нийлбэрийг стандарт үнэлгээгээр дүгнэнэ.(0-59 оноо F, 60-69 онооD, 70-79 оноо C, 80-89 оноо B, 90-100 оноo A )


1. Virginia Evans
Jenny Dooley
‘’Enterprise 4’’
course book

2. Virginia Evans
Jenny Dooley
‘’Enterprise 4’’
grammar book

3. Virginia Evans
Jenny Dooley
‘’Enterprise 4’’
Student`s  book

2
Time
4
3
Numbers
2
4
Distance and dimension
4
5
Exam I
2
6
Hobbies
2
‘’Entertainment and leisure’’ бүлэг сэдвийн хүрээнд үйл үг, үйлт нэрийг судлах, үйл үгээс үйлт нэр үүсгэх,  тэдгээрийг яриа болон бичигт зөв хэрэглэж сурах.
Хичээлийн хэлбэр: Семинар, мэтгэлцээн. Аргууд: Үнэт зүйлийн тэнхлэг, Түргэн бичвэрийн арга, Бодол санааны өрнөлт

7
Sport1 Games people and places
2
8
Sport2 winning losing and scoring
2
9
Music art and literature
4
10
Exam II
2
11
Communication and technology
4
‘’Communication and technology’’

Хичээлийн хэлбэр: мэтгэлцээн. Семинар. Аргууд: Чиглүүлэгчтэй уншлага, Текстийг кодолж унших , Үзгээ тавь- Үгээ хэл, Хэсэг нь хэс нэг нь үлд, Эвлүүлгийн арга

12
Newspapers and television
6
13
On the phone
3
14
Computer and internet
4
15
Exam III
2
16
Expression: coach potato
3
‘’English common expressions ‘’
Хичээлийн хэлбэр: Семинар, мэтгэлцээн. Аргууд: Үнэт зүйлийн тэнхлэг, Түргэн бичвэрийн арга, Бодол санааны өрнөлт

17
Expression:
3
18
Expression:
3
19
Expression:
3
20
Expression:
3
21
Progress exam IV
2

No comments:

Post a Comment