Wednesday, March 12, 2014

“Англи хэлний яриа бичгийн дадлага-3” хичээлийн төлөвлөгөөБатлав:                                    Хэлбичгийн Ухааны Тэнхимийн эрхлэгч /Т.Сайнбаяр/

2015-2016 оны хичээлийн жилийн 1 улирал

“Англи хэлний яриа бичгийн дадлага-3” хичээлийн төлөвлөгөө
Кредит: 2                                                              Мэргэжил, анги: МАХ 3                                                      Улирал: I
Боловсруулсан:С.Ролмаа

Нэгж хичээлийн
/бүлэг, сэдэв/-ийн  нэр, хэрэгцээ
Цаг
Хүрэх үр дүн /мэдлэг, чадвар, хэрэглээ/
Хичээл зохион байгуулах арга, хэлбэр
Хэрэглэгдэ- хүүн
Үнэлэх аргачлал /асуулт, даалгавар/
Эх сурвалж, гарын авлага, хэрэглэгдэхүүн
1
Poems about teachers
6
‘’School ‘’ бүлэг сэдвийн хүрээнд багш, сурагч, оюутан, сургуультай холбогдолтой үг хэллэг судлах, яриа бичигт ашиглах мөн  “сургууль” бүлэг сэдвийн хүрээнд эх уншаад ойлгох, ярих
Хичээлийн хэлбэр: Семинар, мэтгэлцээн. Аргууд: Бүтэцчилсэн таниулах арга, хамтын уншлага- хамтын ярилцлага

CD тоглуулагч, проектор, Үзүүлэн таниулах материал, тараах материал , CD, кассет, Power point хичээлүүд

Тухайн сэдвийн хүрээнд шинэ үг хэллэгийг цээжлэх, мэдээлэлд тулгуурлан  баримт боловсруулан бичих, үг хэллэгийг хам сэдвийн хүрээнд ойлгох ,өөрийн үгээр цэгцтэй зөв ярих, материал сонсох явцдаа орхигдсон үг өгүүлбэрийг зөв бөглөж бичиж чадах эсэхийг харгалзан бүлэг сэдэв бүрийг 0-10 оноогоор үнэлнэ. Авсан онооны нийлбэрийг стандарт үнэлгээгээр дүгнэнэ.(0-59 оноо F, 60-69 онооD, 70-79 оноо C, 80-89 оноо B, 90-100 оноo A )


www.everything .com

2
Stories about student hood
4
3
Parents and teachers
4
4
Listen closely your students
4
5
Exam I
2
6
Recourses for English teachers
6
‘’Teachers and teaching’’ бүлэг сэдвийн хүрээнд англи хэлний багш мэргэжлийн онцлог, багш – оюутан багшийн хөгжилтэй холбогдолтой үг хэллэгийг судлах, бичигт хэрэглэх
Хичээлийн хэлбэр: Семинар, мэтгэлцээн. Аргууд: Үнэт зүйлийн тэнхлэг, Түргэн бичвэрийн арга, Бодол санааны өрнөлт

Fair Lady ‘’Cooperative kids’’ article, page 121
7
ESL teachers in other counties
6
8
Atmosphere in English class
4
9
Teacher`s  development
4
10
Student`s development
4
11
Exam II
2
12
Expression. Water
2
‘’How to speak’’ бүлэг сэдвийн хүрээнд өгөгдсөн сэдвүүдтэй холбогдолтой үг хэллэг мэдээллийг цуглуулах хам сэдвийн хүрээнд орчуулж ойлгох, мэтгэлцээнд эдгээр үг хэллэгээ хэрэглэх, зөв боловсон мэтгэлцэж сурах, өгөгдсөн сэдвийн хүрээнд оновчтой цэгцтэй ярьж сурах
Хичээлийн хэлбэр: мэтгэлцээн. Семинар. Аргууд: Чиглүүлэгчтэй уншлага, Текстийг кодолж унших , Үзгээ тавь- Үгээ хэл, Хэсэг нь хэс нэг нь үлд, Эвлүүлгийн арга


Fair Lady ‘’Cooperative kids’’ article, page 178
S.Rolmaa. 2014.
Master English’’
13
Expression.
Wildcat
2
14
Expression. Green
2
15
Expression. Coach potato
2
16
Expression. Baloney
2
17
Heart to heart
2
18
Expression. Nuts and Bolts
2
19
Exam III
2
Батлав:                                 Хэлбичгийн Ухааны Тэнхимийн эрхлэгч /Б.Мөнхцоож/

2013-2014 оны хичээлийн жил 2-р улирал

Кредит: 2                                                              Мэргэжил, анги: МАХ 3                                                                                                                                                     Улирал: II
Боловсруулсан:С.Ролмаа
Нэгж хичээлийн
/бүлэг, сэдэв/-ийн  нэр, хэрэгцээ
Цаг
Хүрэх үр дүн /мэдлэг, чадвар, хэрэглээ/
Хичээл зохион байгуулах арга, хэлбэр
Хэрэглэгдэ- хүүн
Үнэлэх аргачлал /асуулт, даалгавар/
Эх сурвалж, гарын авлага, хэрэглэгдэхүүн
1
Phrases for conversation
6
‘’Conversation‘’ бүлэг сэдвийн хүрээнд харилцан ярианд хэрэглэгдэх үг хэллэг судлах, яриа бичигт ашиглах мөн  “санаа бодлоо илэрхийлэх” бүлэг сэдвийн хүрээнд эх уншаад ойлгох, ярих
Хичээлийн хэлбэр: Семинар, мэтгэлцээн. Аргууд: Бүтэцчилсэн таниулах арга, хамтын уншлага- хамтын ярилцлага

CD тоглуулагч, проектор, Үзүүлэн таниулах материал, тараах материал , CD, кассет, Power point хичээлүүд

Тухайн сэдвийн хүрээнд шинэ үг хэллэгийг цээжлэх, мэдээлэлд тулгуурлан  баримт боловсруулан бичих, үг хэллэгийг хам сэдвийн хүрээнд ойлгох ,өөрийн үгээр цэгцтэй зөв ярих, материал сонсох явцдаа орхигдсон үг өгүүлбэрийг зөв бөглөж бичиж чадах эсэхийг харгалзан бүлэг сэдэв бүрийг 0-10 оноогоор үнэлнэ. Авсан онооны нийлбэрийг стандарт үнэлгээгээр дүгнэнэ.(0-59 оноо F, 60-69 онооD, 70-79 оноо C, 80-89 оноо B, 90-100 оноo A )


www.everything .com

2
Agreeing and disagreeing
4
3
Swim classes begin soon
Life saving cow
4
4
Expression. Water
The owner of the gun

4
5
Exam I
2
6
Better to be unlucky

6
Environment’’ бүлэг сэдвийн хүрээнд америк хүмүүсийн амьдралын орчин, аж байдлын онцлогтой холбогдолтой үг хэллэгийг судлах, бичигт хэрэглэх
Хичээлийн хэлбэр: Семинар, мэтгэлцээн. Аргууд: Үнэт зүйлийн тэнхлэг, Түргэн бичвэрийн арга, Бодол санааны өрнөлт

Fair Lady ‘’Cooperative kids’’ article
7
Wanted To Know How His Pig’s Doing
Goats Being Hired
6
8
Expression. A Hill of Beans
A Missing Cat
4
9
Book Him
Theft Occurs Everywhere
4
10
Eggs Expression.
Fall Guy and a Bunny
4
11
Exam II
2
12
Books Don’t Grow on Trees
City Welcomes New Store and Its Owners
4
‘’Life experience’’ бүлэг сэдвийн хүрээнд өгөгдсөн сэдвүүдтэй холбогдолтой үг хэллэг мэдээллийг цуглуулах хам сэдвийн хүрээнд орчуулж ойлгох, яриа бичигт  эдгээр үг хэллэгээ хэрэглэх, зөв найруулан бичиж  сурах
Хичээлийн хэлбэр: мэтгэлцээн. Аргууд: Чиглүүлэгчтэй уншлага, Текстийг кодолж унших , Үзгээ тавь- Үгээ хэл, Хэсэг нь хэс нэг нь үлд, Эвлүүлгийн арга


Fair Lady ‘’Cooperative kids’’ article
13
Expression. Birds
Gasoline Prices Hit Record High
4
14
A Festival of Books
Expression. Sweet deal
4
15
Crazy Housing Prices
Happy and Unhappy Renters
4
16
Exam III
2No comments:

Post a Comment