Wednesday, March 12, 2014

“Англи хэлний яриа бичгийн дадлага-2” хичээлийн төлөвлөгөө

Батлав:                                Хэлбичгийн Ухааны Тэнхимийн эрхлэгч /Б.Мөнхцоож/

2013-2014 оны хичээлийн жил 2-р улирал

Кредит: 2                                                              Мэргэжил, анги: МАХ 2                 Улирал: II

Боловсруулсан:С.Ролмаа

Нэгж хичээлийн
/бүлэг, сэдэв/-ийн  нэр, хэрэгцээ
Цаг
Хүрэх үр дүн /мэдлэг, чадвар, хэрэглээ/
Хичээл зохион байгуулах арга, хэлбэр
Хэрэглэгдэ- хүүн
Үнэлэх аргачлал /асуулт, даалгавар/
Эх сурвалж, гарын авлага, хэрэглэгдэхүүн
1
10 common English expressions
4
‘’Expressions ‘’ бүлэг сэдвийн хүрээнд англи хэлний ярианд өргөн хэрэглэгддэг хэлц  үгсийг орчуулах цээжлэх, яриа болон бичигт хэрэглэх. Өгөгдсөн сэдвийн хүрээнд ярих, зохион бичих
Хичээлийн хэлбэр: Семинар, мэтгэлцээн. Аргууд: Бүтэцчилсэн таниулах арга, хамтын уншлага- хамтын ярилцлага

CD тоглуулагч, проектор, Үзүүлэн таниулах материал, тараах материал , CD, кассет, Power point хичээлүүд

Тухайн сэдвийн хүрээнд шинэ үг хэллэгийг цээжлэх, мэдээлэлд тулгуурлан  баримт боловсруулан бичих, үг хэллэгийг хам сэдвийн хүрээнд ойлгох ,өөрийн үгээр цэгцтэй зөв ярих, материал сонсох явцдаа орхигдсон үг өгүүлбэрийг зөв бөглөж бичиж чадах эсэхийг харгалзан бүлэг сэдэв бүрийг 0-10 оноогоор үнэлнэ. Авсан онооны нийлбэрийг стандарт үнэлгээгээр дүгнэнэ.(0-59 оноо F, 60-69 онооD, 70-79 оноо C, 80-89 оноо B, 90-100 оноo A )


www.manythings.com
2
7 common English expressions about money
4
3
Common workplace expressions

4
4

Writing – How to use ETC., AND SO ON, …


4
5
Exam I
2
6
Expressions with DO and MAKE
4
‘’Commen mistakes’’ бүлэг сэдвийн хүрээнд англи хэл суралцагсдын гаргадаг түгээмэл алдаануудыг судалж тэдгээрийг яриа бичигт зөв хэрэглэж сурах,  Өгөгдсөн эхүүдийг орчуулах, шинэ үг хэллэг цээжлэх, яриа болон бичигт хэрэглэх
Хичээлийн хэлбэр: Семинар, мэтгэлцээн. Аргууд: Үнэт зүйлийн тэнхлэг, Түргэн бичвэрийн арга, Бодол санааны өрнөлт

Norine Dresser
‘’Our own stories’’
7
50 Common grammar mistakes in English Part I
6
8
50 Common grammar mistakes in English Part II
4
9
A chip on your shoulder
4
10
Exam II
4
11
A Hill of Beans
2
12
A Pat on the Back
6
‘’’Communication’’ бүлэг сэдвийн хүрээнд бусдыг урамшуулах, үйлдлийг нь үнэлж дүгнэхэд хэрэглэгдэх үгсийг  судлах,
яриа болон бичигт хэрэглэх
Хичээлийн хэлбэр: мэтгэлцээн. Аргууд: Чиглүүлэгчтэй уншлага, Текстийг кодолж унших , Үзгээ тавь- Үгээ хэл, Хэсэг нь хэс нэг нь үлд, Эвлүүлгийн арга13
Ace in the hole
6
14
Baloney
4
15
Baseball
4
16
Exam III
2


No comments:

Post a Comment