Thursday, December 19, 2013Батлав:                                Хэлбичгийн Ухааны Тэнхимийн эрхлэгч /Б.Мөнхцоож/

“Англи хэлний хэл зүй хичээлийн төлөвлөгөө
2013-2014 оны хичээлийн жил 1-р улирал
Кредит: 2                                                                                                                            Улирал:I

Нэгж хичээлийн
/бүлэг, сэдэв/-ийн  нэр, хэрэгцээ
Цаг
Хүрэх үр дүн /мэдлэг, чадвар, хэрэглээ/
Хичээл зохион байгуулах арга, хэлбэр
Хэрэглэгдэ- хүүн
Үнэлэх аргачлал /асуулт, даалгавар/
Эх сурвалж, гарын авлага, хэрэглэгдэхүүн
1
Job interview
2
“Jobs and people” бүлэг сэдвийн хүрээнд ажил мэргэжлийн нэр , тэдгээрийн онцлогийг судлах. Англи хэлний энгийн одоо цаг, одоо үргэлжилж байгаа цагуудыг сэргээн санах
Хичээлийн хэлбэр: Семинар, мэтгэлцээн. Аргууд: Бүтэцчилсэн таниулах арга, хамтын уншлага- хамтын ярилцлага
Хичээлийн хэлбэр: Семинар, мэтгэлцээн. Аргууд: Үнэт зүйлийн тэнхлэг, Түргэн бичвэрийн арга, Бодол санааны өрнөлт
Хичээлийн хэлбэр: мэтгэлцээн. Аргууд: Чиглүүлэгчтэй уншлага, Текстийг кодолж унших , Үзгээ тавь- Үгээ хэл, Хэсэг нь хэс нэг нь үлд, Эвлүүлгийн арга


CD тоглуулагч, проектор, Үзүүлэн таниулах материал, тараах материал , CD, кассет, Power point хичээлүүд

Тухайн сэдвийн хүрээнд шинэ үг хэллэгийг цээжлэх, мэдээлэлд тулгуурлан  баримт боловсруулан бичих, үг хэллэгийг хам сэдвийн хүрээнд ойлгох ,өөрийн үгээр цэгцтэй зөв ярих, материал сонсох явцдаа орхигдсон үг өгүүлбэрийг зөв бөглөж бичиж чадах эсэхийг харгалзан бүлэг сэдэв бүрийг 0-10 оноогоор үнэлнэ. Авсан онооны нийлбэрийг стандарт үнэлгээгээр дүгнэнэ.(0-59 оноо F, 60-69 онооD, 70-79 оноо C, 80-89 оноо B, 90-100 оноo A )


1. Virginia Evans
Jenny Dooley
‘’Enterprise 4’’
course book
2. Virginia Evans
Jenny Dooley
‘’Enterprise 4’’
grammar book
3. Virginia Evans
Jenny Dooley
‘’Enterprise 4’’
Student`s  book


2
Clothes description
2
3
Comparing/ contrasting jobs
Progress exam
2
4
Weather description
2
Places to visit бүлэг сэдвийн хүрээнд дэлхийн улс орнуудын соёл, зан заншлыг судлах, үйл үгийн өнгарсөн цаг төгс одоо цагийг судлан яриа бичигт хэрэглэх
5
Making complains
2
6
Making speculations
Progress exam
2
7
Narrating a story
2
Stories бүлэг сэдвийн хүрээнд эх зохиох, үйл явдлын дэс дарааг зөв бичих, сэтгэлийн хөдөлгөөнийг зөв илэрхийлэх, гарчиг өгөх зэрэг аргуудыг эзэмших, англи хэлний дам яриаг судлаж яриа бичигт хэрэглэх
8
Problem solving
2
9
Romance story
Progress exam
2
10
Commenting on disasters
2
Disasters/ accidents бүлэг сэдвийн хүрээнд гамшиг осол түүнээс урьдчилан сэргийлэх үг хэллэгийг судлах, англи хэлний болзолт өгүүлбэрийг судлах, яриа бичигт хэрэглэх
11
Presenting a new bulletin
2
12
Suggesting survival techniques
Progress exam
2
13
Talking about festivals
2
Festivals/ celebrations бүлэг сэдвийн хүрээнд баяр ёслолтой холбогдолтой үг хэллэгийг судлах, англи хэлний идэвхгүй хэвийг судлан яриа бичигт хэрэглэх
14
Discussing superstitions
2
15
Comparing festivals
2
16
Exam


No comments:

Post a Comment