Friday, October 19, 2012

Бие даалтын ажлын удирдамж
МАХ2, МАХ3, ТНС2 МАТ2, ТНС3  ангиудын бие даалтын ажлын удирдамж

2012-2013 оны хичээлийн жил                                                                                                                          1-р хагас жил
                                                                                                                                                                                                                                                        
Зорилго:
-       Өөрийн санаа бодлоо илэрхийлж сурах
-       Баримт мэдээлэл цуглуулах, дүгнэлт хийх чадвар эзэмших
-       Хичээлээс гадуур бие даан ажиллах дадал эзэмших
-       Сонсох ярих унших бичих чадвараа сайжруулах
No
Course
Topic
Acquiring Skills
Decision-making
Check up
Deadline
Evaluation
1.
МАХ2

Mongolian traditional costumes, food. Mongolian art. Attractive points in Mongolia
-Үг зөв дуудах
 -Цээжээр бичих
- Үг цээжлэх
- Самбар болон дэвтэрт цэвэр бичих
- Алдаагаа өөрөө засах

-Шинэ үгээ цээжээр хэлэх, бичих
- Эхээс өөрийн ойлгосон зүйлээ бичих
- Уншсан сэдвийн хүрээнд өөрийн үгээр ярих

Европ болон Азийн орнуудын соёлын ялгааны талаар яриулах. Эхээс үг асууж зөв дуудаж, зөв орчуулж байгааг болон эхээс ойлгосон зүйлээ зөв найруулан  бичиж буйг шалгах
Долоо хоног бүр
Сэдэв бүрийг
0-10 оноогоор үнэлнэ. Авсан онооны нийлбэрийг стандарт үнэлгээгээр дүгнэнэ.(0-59 оноо F, 60-69 онооD, 70-79 оноо C, 80-89 оноо B, 90-100 оноo A )

2.
МАХ3
Culture shock.
English speaking countries.
-Унших, орчуулах, асуултад хариулах
-Хэлэлцүүлэг хийх
-Маргаан мэтгэлцээнд оролцуулах
-Зохиолыг 2-3 удаа уншиж орчуулан асуултад хариулах, шинэ үгийн жагсаалт хөтлөх
-1-р курсын оюутнуудад зориулсан гарын авлага бэлтгэх/3-4 хуудас/
-Асуултад хэрхэн оновчтой зөв хариулсан байдал
-Хэрхэн орчуулсан
- Үгийн сангаа баяжуулсан байдал
Улиралд 2удаа
Сэдэв бүрийг
0-10 оноогоор үнэлнэ. Авсан онооны нийлбэрийг стандарт үнэлгээгээр дүгнэнэ.(0-59 оноо F, 60-69 онооD, 70-79 оноо C, 80-89 оноо B, 90-100 оноo A )


ТНС2
МАТ2
History of script.
Historical topics.
-Үг зөв дуудах
 -Цээжээр бичих
- Үг цээжлэх
- Самбар болон дэвтэрт цэвэр бичих
- Алдаагаа өөрөө засах

-Шинэ үгээ цээжээр хэлэх, бичих
- Эхээс өөрийн ойлгосон зүйлээ бичих

-       Түүхийн холбогдолтой сэдвийн дагуу материал цуглуулж орчуулах
-       Эхээс үг асууж зөв дуудаж, зөв орчуулж байгааг болон эхээс ойлгосон зүйлээ зөв цэвэр бичиж буйг шалгах
Долоо хоног бүр
Сэдэв бүрийг
0-10 оноогоор үнэлнэ. Авсан онооны нийлбэрийг стандарт үнэлгээгээр дүгнэнэ.(0-59 оноо F, 60-69 онооD, 70-79 оноо C, 80-89 оноо B, 90-100 оноo A )

4.
ТНС3
Mongolian and World countries history
-Унших, орчуулах, асуултад хариулах
-Эхийг уншиж ойлгосноо ярих
-Эхийг  2-3 удаа уншиж орчуулан асуултад хариулах, шинэ үгийн жагсаалт хөтлөх

-Асуултад хэрхэн оновчтой зөв хариулсан
-Хэрхэн орчуулсан
- Үгийн сангаа баяжуулсан байдал
Долоо хоног бүр
Сэдэв бүрийг
0-10 оноогоор үнэлнэ. Авсан онооны нийлбэрийг стандарт үнэлгээгээр дүгнэнэ.(0-59 оноо F, 60-69 онооD, 70-79 оноо C, 80-89 оноо B, 90-100 оноo A )


Удирдамж боловсруулсан багш С.Ролмаа

No comments:

Post a Comment